Wspólnicy spółek kapitałowych mogą podjąć decyzję o zawieszeniu swojej działalności, o ile spółka
nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Zawieszenie spółki nie wymaga uzasadnienia, jeśli
umowa nie reguluje kwestii, jakie warunki muszą być spełnione, aby zawiesić działalność. Uchwałę
o zawieszeniu spółki mogą podjąć jej wspólnicy lub zarząd.

Wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o. należy zgłosić do sądu rejestrowego. Można to także
zrobić za pośrednictwem portalu PDI. Czynność ta wolna jest od opłaty sądowej. Decyzja nie wymaga
obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zawieszenie działalność spółki z o.o. – informacje ogólne

Spółkę handlową można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Wyjątkiem pod tym względem
jest miesiąc luty, w którym spółkę z o.o. można zawiesić na 28 lub 29 dni. Uchwała o zawieszeniu
działalności na ogół podejmowana jest przez zarząd spółki, ale może także zostać podjęta przez jej
wspólników. W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały należy zgłosić zawieszenie sp. z o.o. do Krajowego
Rejestru Sądowego. Dzień zawieszenia należy określić we wniosku składanym do sądu
rejestracyjnego, nie może on być wcześniejszy niż data złożenia wniosku. W trakcie zawieszenia
następuje wyrejestrowanie spółki z o.o. jako płatnika składek ZUS. Jednak wspólnicy będący
płatnikami składek na własne ubezpieczenie muszą osobiście wyrejestrować się z ubezpieczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawiedzenia działalności spółki z o.o.

Aby zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy złożyć do KRS następujące
dokumenty:
– formularz KRS-Z62,
– uchwałę wspólników lub zarządu,
– oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników na umowę o pracę,
– NIP-8 – należy go zgłosić do urzędu skarbowego, jeśli w działalności zatrudnieni byli pracownicy.
Wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o., zgodnie z art. 22a ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym, powinien zawierać:
– nazwę firmy,
– numer KRS,
– numer NIP,
– siedzibę i adres przedsiębiorcy,
– datę rozpoczynającą okres zawieszenia działalności spółki z o.o.
Wniosek należy złożyć do sądu gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę spółki. W ciągu 7
dni od złożenia wniosku do KRS należy powiadomić o zawieszeniu działalności spółki z o.o. naczelnika
urzędu skarbowego.

Dokąd trafia informacja o zawieszeniu spółki z o.o.?

Informacja o zawieszeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kierowana elektronicznie do
Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i krajowego rejestru

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Z CRP KEP dane o zawieszeniu spółki z o.o.
są przekazywane do Centralnego Rejestru Płatników Składek ZUS.
Przed upływem 24 miesięcy okresu zawieszenia działalności spółki z o.o. należy złożyć do KRS
wniosek o wznowienie działalności spółki. Jeśli do tego nie dojdzie, sąd wzywa do złożenia
dokumentów wyjaśniających w terminie 7 dni. W przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży w tym
czasie wniosku o wznowienie działalności spółki z o.o., sąd może nałożyć karę grzywny, nawet
kilkakrotnie, a ostatecznie – wykreślić spółkę z o.o. z rejestru.

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024