Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot posiadający osobowość prawną może
samodzielnie odpowiadać na swoje zobowiązania. Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli egzekucja
roszczeń przez wierzyciela okaże się niemożliwa? W większości przypadków za działania spółki z
o.o. odpowiada jej zarząd. W niektórych sytuacjach odpowiedzialność ta może zostać ograniczona.

Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o. jest ograniczona do wartości wniesionych do spółki
wkładów. Jest to tzw. ryzyko gospodarcze. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki
majątkiem osobistym, o ile nie są jednocześnie członkami jej zarządu. Zarząd jest organem
wykonawczym w spółce z o.o. Sposób jego działania regulują przepisy kodeksu spółek handlowych
oraz zapisy znajdujące się w umowie spółki.

Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli sp. z o.o.

– wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji spółki został złożony we właściwym czasie lub
wszczęto postępowanie układowe,
– niezłożenie wniosków o upadłość lub likwidację nie nastąpiło z winy członka zarządu,
– pomimo niezłożenia wniosków i niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł
szkody.

Odpowiedzialność członków zarządu wobec sp. z o.o.

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest również odpowiedzialny za swoje działania
wobec spółki. Zgodnie z treścią art. 292 KSH „kto, swoim umyślnym i sprzecznym z prawem
zachowaniem, wyrządził spółce szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”. Działania członków
zarządu muszą się charakteryzować najwyższym stopniem staranności i profesjonalizmu. W związku z
tym założeniem brak wiedzy nie może być usprawiedliwieniem dla podjęcia złej decyzji przez
członków zarządu spółki z o.o. Wszyscy członkowie – solidarnie – ponoszą sankcje prawne z tego
tytułu. Aby do tego doszło, powództwo musi zostać wytoczone przez spółkę w ciągu roku od dnia
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Na wniosek pozwanego członka zarządu sąd może
ustanowić zabezpieczenie poprzez złożenie kaucji przez pozwanego na pokrycie szkody, jeśli
powództwo okaże się bezzasadne. W przypadku gdy powód działa w złej wierze, a powództwo jest
bezzasadne, jest on zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej pozwanemu.

Odpowiedzialność karna członków zarządu sp. z o.o.

Odpowiedzialność karna ciąży nad członkami zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
związku z umyślnym działaniem na szkodę spółki. Czyn ten jest zagrożony pozbawieniem wolności do
5 lat. W przypadku niezłożenia w odpowiednim czasie wniosku o upadłość spółki Kodeks karny
przewiduje następujące sankcje:

– kara grzywny,
– pozbawienie lub ograniczenie wolności,
– pozbawienie członka zarządu prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
jak również pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
spółce handlowej, przedsiębiorstwie handlowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na okres od
3 do 10 lat.
Solidarną odpowiedzialność członków zarządu i wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
KSH przewiduje natomiast w przypadku przeszacowania aportu.

 

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024