Kapitał zakładowy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać pokryty w pełnej deklarowanej wysokości od początku istnienia spółki. Składa się on z wkładów wspólników i ma charakter gwarancyjny – zabezpiecza wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością. Może być wniesiony w postaci wartości pieniężnych i niepieniężnych.

W przypadku spółek kapitałowych kapitał zakładowy jest podstawą założenia spółki. Wkłady pokrywające kapitał zakładowy spółki z o.o. muszą zostać przeniesione na jej własność przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki. W przypadku spółek akcyjnej i komandytowo-akcyjnej ustawa dopuszcza możliwość złożenia wkładów w wartości ¼ deklarowanej całości kapitału zakładowego przy jednoczesnym wyznaczeniu dat wpłaty kolejnych części.

Wartość kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Wartość kapitału zakładowego musi zostać określona w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może być jednak mniejsza niż 5000 zł. Wspólnicy, wnosząc swoje wkłady na kapitał zakładowy spółki, nabywają równe udziały. Wkłady mogą zostać wniesione w postaci pieniężnej bądź tzw. aportu, np. wierzytelności, nieruchomości, majątkowych praw autorskich. Wartość majątkowa udziału nie może być mniejsza niż 50 zł.

Czy kapitałem zakładowym można dysponować?

Kapitał zakładowy stanowi wyodrębniony majątek spółki z o.o. Spółka może nim dysponować zgodnie z celem swojej działalności. Może być on wykorzystany na nabycie środków trwałych, które wchodzą w skład majątku spółki. Jest to tzw. surogacja składników stanowiących wkład. Zakazane jest jednak podejmowanie czynności, w których wyniku kapitał zakładowy spółki z o.o. ulegnie pomniejszeniu.

Brak pełnego pokrycia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Stwierdzenie braku pokrycia całego kapitału zakładowego w spółce z o.o. skutkuje określonymi sankcjami prawnymi. Zgodnie z paragrafem 2 art. 189 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy nie mają prawa do otrzymywania jakichkolwiek wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Z kolei art. 233 Kodeksu spółek handlowych mówi o tym, że w przypadku gdy bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników w celu podjęcia decyzji o dalszej działalności spółki. Majątek spółki z o.o. powinien być równy co najmniej wartości kapitału zakładowego. W przypadku gdy nie wystarcza środków na zapłacenie długów, a stan ten jest dłuższy niż 3 miesiące, przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość.

W spółkach z o.o., w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25, obowiązkowo należy ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024