Księgowość uproszczona, nazywana również małą księgowością, to łatwiejszy sposób rozliczania z urzędem skarbowym. Forma ta przeznaczona jest dla osób fizycznych i przedsiębiorców, w których przypadku roczne przychody nie przekroczyły wartości 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu konieczne jest prowadzenie księgowości pełnej.

W przypadku działalności jednoosobowej księgowość uproszczoną można prowadzić samodzielnie, gdyż nie jest to zadanie wymagające specjalistycznej wiedzy i umiejętności, ale na pewno wymaga znajomości określonych przepisów prawa podatkowego i gospodarczego. Możliwe jest również zlecenie prowadzenia uproszczonej księgowości firmie zewnętrznej.

Kto może skorzystać z formy uproszczonej księgowości?

Małą księgowość mogą prowadzić:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie,
  • spółki socjalne.

O ile przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekroczyły za poprzedni rok limitu 2 000 000 euro.

Na czym polega uproszczona księgowość?

W przypadku księgowości uproszczonej podstawą rozliczenia jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (przy opodatkowaniu według skali ogólnej lub podatkiem liniowym) bądź ewidencja przychodów (przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). W niektórych sytuacjach konieczne jest także prowadzenie dodatkowych ewidencji:

  • zakupu i sprzedaży VAT – jeśli przedsiębiorca jest zarejestrowany do podatku VAT,
  • przebiegu pojazdów – jeśli w ramach działalności wykorzystuje się prywatny samochód,
  • wyposażenia – jeśli jego wartość sięga powyżej 1,500 zł,
  • środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych – w przypadku zakupów przekraczających wartość 3,500 zł.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) należy założyć z pierwszym dniem prowadzenia działalności gospodarczej lub 1 stycznia danego roku podatkowego. Jej prowadzenie należy zgłosić do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Podstawą zapisywanych w niej informacji są dokumenty księgowe, jak rachunki, faktury, dowody wewnętrzne. Forma podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest dowolna – może być prowadzona w sposób tradycyjny lub elektroniczny, nie ma konieczności robienia wydruków. Ważne są natomiast jej zawartość, określa ją załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie PKPiR, oraz sposób jej przechowywania – dane należy skutecznie zabezpieczyć przed zniszczeniem, zniekształceniem czy utratą przez okres 5 lat.

Ewidencja przychodów

Ewidencję przychodów prowadzi się na podstawie dokumentów księgowych, dziennego zestawienia faktur bądź raportów z kasy fiskalnej – dobowych lub miesięcznych. Można ją prowadzić w programie komputerowym, ale na koniec każdego miesiąca należy sporządzić wydruk – każdy miesiąc należy rozliczyć najpóźniej do dnia 20 kolejnego miesiąca.

Prowadzenie księgowości uproszczonej nie jest skomplikowane. Można to robić samodzielnie lub skorzystać z usług biura rachunkowego czy też narzędzi online, dostępnych na platformach oferujących księgowość internetową w ramach miesięcznego abonamentu.

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024