PON-CZW 7:00-17:00
PT 7.00-15.00

Kiedy ogłosić upadłość w spółce z o.o.?

Kiedy ogłosić upadłość w spółce z o.o.?

Kiedy ogłosić upadłość w spółce z o.o.?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w spółce z o.o. w odpowiednim terminie jest szczególnie istotne dla członków zarządu, gdyż dzięki temu ich odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne spółki z o.o. zostaje ograniczona. Według przepisów zarząd jest zobowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości maksymalnie w ciągu 30 dni od zaistnienia przesłanek ku temu.

Podstawą ogłoszenia upadłości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest Ustawa Prawo upadłościowe. Główną przesłanką do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorstwa jest zaś stan niewypłacalności spółki – przesłanka płynnościowa. Inną przesłanką do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. jest również stan, w którym zobowiązania finansowe spółki przekraczają wartość jej majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące. Jest to tzw. przesłanka nadmiernego zadłużenia.

Niewypłacalność spółki z o.o.

Według przepisów Prawa upadłościowego uznaje się, że dłużnik jest niewypłacalny, jeśli jego opóźnienie w regulowaniu zobowiązań pieniężnych przekracza okres 3 miesięcy. Utrata zdolności regulowania zobowiązań finansowych rozumiana jest jako brak środków pieniężnych oraz brak możliwości ich pozyskania, np. poprzez uzyskanie kredytu. Zgodnie z art. 12 ust 1. Prawa upadłościowego, „jeżeli opóźnienie w regulowaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości”. Wniosek może zostać uchylony również w przypadku, gdy zostanie przedstawiony dowód na realną możliwość pozyskania przez spółkę z o.o. środków pieniężnych umożliwiających spłatę zadłużeń.

Stan nadmiernego zadłużenia

Zgodnie z Prawem upadłościowym o nadmiernym zadłużeniu spółki można mówić, gdy w bilansie zobowiązania przedsiębiorstwa (z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych) przekraczają wartość jego aktywów przez okres dłuższy niż 24 miesiące. Wartość majątku dłużnika w tym przypadku określana jest na podstawie wartości zbywczej przy założeniu kontynuacji działalności.

Obowiązki zarządu w spółce z o.o. z brakiem płynności finansowej

W przypadku wystąpienia problemów finansowych w spółce z o.o. członkowie zarządu mają obowiązek monitorowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych oraz opóźnień w ich zapłacie, jak również śledzenie wartości majątku spółki i jej sprawozdań finansowych. W przypadku stwierdzenia przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa – płynnościowej lub nadmiernego zadłużenia – obowiązek złożenia do rejonowego sądu gospodarczego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. ciąży na każdym członku zarządu. Członkowie zarządu solidarnie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta może być wyłączona w przypadku ogłoszenia upadłości, jeśli wniosek został złożony w odpowiednim terminie.

Podczas trwania postępowania sądowego o ogłoszenie upadłości dłużnik ma prawo do kontynuowania działalności oraz obowiązek wywiązywania się ze zobowiązań publicznoprawnych.

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach zapewnienia prawidłowej realizacji udostępnionych usług. Więcej informacji znajduje się w dziale Polityka Prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Możesz samodzielnie zdefiniować swoją politykę kontrolowania plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close