Kiedy ogłosić upadłość w spółce z o.o.?
Kiedy ogłosić upadłość w spółce z o.o.?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w spółce z o.o. w odpowiednim terminie jest szczególnie istotne dla członków zarządu, gdyż dzięki temu ich odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne spółki z o.o. zostaje ograniczona. Według przepisów zarząd jest zobowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości maksymalnie w ciągu 30 dni od zaistnienia przesłanek ku temu.

Podstawą ogłoszenia upadłości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest Ustawa Prawo upadłościowe. Główną przesłanką do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorstwa jest zaś stan niewypłacalności spółki – przesłanka płynnościowa. Inną przesłanką do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. jest również stan, w którym zobowiązania finansowe spółki przekraczają wartość jej majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące. Jest to tzw. przesłanka nadmiernego zadłużenia.

Niewypłacalność spółki z o.o.

Według przepisów Prawa upadłościowego uznaje się, że dłużnik jest niewypłacalny, jeśli jego opóźnienie w regulowaniu zobowiązań pieniężnych przekracza okres 3 miesięcy. Utrata zdolności regulowania zobowiązań finansowych rozumiana jest jako brak środków pieniężnych oraz brak możliwości ich pozyskania, np. poprzez uzyskanie kredytu. Zgodnie z art. 12 ust 1. Prawa upadłościowego, „jeżeli opóźnienie w regulowaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości”. Wniosek może zostać uchylony również w przypadku, gdy zostanie przedstawiony dowód na realną możliwość pozyskania przez spółkę z o.o. środków pieniężnych umożliwiających spłatę zadłużeń.

Stan nadmiernego zadłużenia

Zgodnie z Prawem upadłościowym o nadmiernym zadłużeniu spółki można mówić, gdy w bilansie zobowiązania przedsiębiorstwa (z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych) przekraczają wartość jego aktywów przez okres dłuższy niż 24 miesiące. Wartość majątku dłużnika w tym przypadku określana jest na podstawie wartości zbywczej przy założeniu kontynuacji działalności.

Obowiązki zarządu w spółce z o.o. z brakiem płynności finansowej

W przypadku wystąpienia problemów finansowych w spółce z o.o. członkowie zarządu mają obowiązek monitorowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych oraz opóźnień w ich zapłacie, jak również śledzenie wartości majątku spółki i jej sprawozdań finansowych. W przypadku stwierdzenia przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa – płynnościowej lub nadmiernego zadłużenia – obowiązek złożenia do rejonowego sądu gospodarczego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. ciąży na każdym członku zarządu. Członkowie zarządu solidarnie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta może być wyłączona w przypadku ogłoszenia upadłości, jeśli wniosek został złożony w odpowiednim terminie.

Podczas trwania postępowania sądowego o ogłoszenie upadłości dłużnik ma prawo do kontynuowania działalności oraz obowiązek wywiązywania się ze zobowiązań publicznoprawnych.

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024