PON-CZW 7:00-17:00
PT 7.00-15.00

Jak działa upadłość konsumencka?

Jak działa upadłość konsumencka?

Jak działa upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to potoczne określenie upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W praktyce jest to procedura sądowa pozwalająca na uzyskanie oddłużenia osobie zadłużonej, która nie ma możliwości spłacania swoich wierzytelności. Długi mogą zostać umorzone w całości lub częściowo. Sąd może również oddalić wniosek.

Podstawą prawną do ubiegania się o umorzenie długów przez osobę fizyczną jest art. 20 Ustawy Prawa upadłościowe, zgodnie z którą „wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych”. Procedura w tej sprawie prowadzona jest przez sąd gospodarczy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub zawodowej. Przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką trzeba wnieść opłatę sądową w kwocie 30 zł, a jeśli w rozprawie bierze udział profesjonalny pełnomocnik (radca prawy, adwokat), dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Wniosek o upadłość konsumencką

Rzetelne przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką jest bardzo ważne, ponieważ sąd może oddalić wniosek przygotowany nierzetelnie, zawierający nieprawdziwe informacje, co w praktyce oznacza utrudniony dostęp do procedury upadłościowej przez następne 10 lat. We wniosku powinny się znaleźć dane wierzycieli wraz z wysokością długu, a także data, od której zobowiązania stały się wymagalne oraz aktualny wykaz majątku wraz z listą ustanowionych zabezpieczeń. Do wniosku należy dołączyć pełną dokumentację poświadczającą wysokość posiadanego zadłużenia, czyli np. umowy kredytowe, faktury, wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umów, wyroki sądowe, raporty z baz dłużników: BIK, BIG, KRD, ERIF, a także – uzasadnienie wniosku.

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

W uzasadnieniu należy opisać okoliczności, które doprowadziły do stanu niewypłacalności dłużnika. Im więcej szczegółów, dat i dokumentacji poświadczającej zaistniałe zdarzenia, tym uzasadnienie jest bardziej rzetelne. Należy także wykazać swoje miesięczne dochody, zobowiązania finansowe i koszty utrzymania osoby wnioskującej o upadłość, osób będących na jej utrzymaniu oraz zamieszkiwanego przez nie mieszkania. Zobacz także artykuł: Co oznacza upadłość firmy dla pracowników?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wynikające z tego konsekwencje

Umorzenie długów obejmuje wszystkie wierzytelności zaciągnięte przed ogłoszeniem upadłości. Sąd, uznając upadłość osoby fizycznej, w zależności od jej faktycznej sytuacji finansowej, może zasądzić likwidację majątku upadłego, plan spłaty wierzycieli lub umorzenie długów. W przypadku gdy osoba wnioskująca o upadłość posiada majątek, który można spieniężyć i w ten sposób pokryć przynajmniej częściowo roszczenia wierzycieli, sąd powołuje syndyka i sędziego-komisarza, którzy prowadzą dalsze postępowanie. Plan spłaty może być ustalony maksymalnie na okres 36 miesięcy, w czasie których dłużnik spłaca swoje wierzytelności w określonej miesięcznej kwocie, zależnej od swoich możliwości finansowych. Od momentu ustalenia upadłości, dłużnik utrzymuje wynagrodzenie w całości, zwolnione z zajęć komorniczych. Po upływie wyznaczonego czasu planu spłaty reszta długów zostaje umorzona. Sąd może zdecydować o całkowitym umorzeniu długów w przypadku osoby, która nie posiada majątku ani zdolności finansowych nawet do opłacania najmniejszej raty.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest szansą na oddłużenie i nowy finansowy start. Najczęściej korzystają z niej osoby, które wpadły w pętlę zadłużenia.

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach zapewnienia prawidłowej realizacji udostępnionych usług. Więcej informacji znajduje się w dziale Polityka Prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Możesz samodzielnie zdefiniować swoją politykę kontrolowania plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close