Jak działa upadłość konsumencka?
Jak działa upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to potoczne określenie upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W praktyce jest to procedura sądowa pozwalająca na uzyskanie oddłużenia osobie zadłużonej, która nie ma możliwości spłacania swoich wierzytelności. Długi mogą zostać umorzone w całości lub częściowo. Sąd może również oddalić wniosek.

Podstawą prawną do ubiegania się o umorzenie długów przez osobę fizyczną jest art. 20 Ustawy Prawa upadłościowe, zgodnie z którą „wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych”. Procedura w tej sprawie prowadzona jest przez sąd gospodarczy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub zawodowej. Przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką trzeba wnieść opłatę sądową w kwocie 30 zł, a jeśli w rozprawie bierze udział profesjonalny pełnomocnik (radca prawy, adwokat), dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Wniosek o upadłość konsumencką

Rzetelne przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką jest bardzo ważne, ponieważ sąd może oddalić wniosek przygotowany nierzetelnie, zawierający nieprawdziwe informacje, co w praktyce oznacza utrudniony dostęp do procedury upadłościowej przez następne 10 lat. We wniosku powinny się znaleźć dane wierzycieli wraz z wysokością długu, a także data, od której zobowiązania stały się wymagalne oraz aktualny wykaz majątku wraz z listą ustanowionych zabezpieczeń. Do wniosku należy dołączyć pełną dokumentację poświadczającą wysokość posiadanego zadłużenia, czyli np. umowy kredytowe, faktury, wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umów, wyroki sądowe, raporty z baz dłużników: BIK, BIG, KRD, ERIF, a także – uzasadnienie wniosku.

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

W uzasadnieniu należy opisać okoliczności, które doprowadziły do stanu niewypłacalności dłużnika. Im więcej szczegółów, dat i dokumentacji poświadczającej zaistniałe zdarzenia, tym uzasadnienie jest bardziej rzetelne. Należy także wykazać swoje miesięczne dochody, zobowiązania finansowe i koszty utrzymania osoby wnioskującej o upadłość, osób będących na jej utrzymaniu oraz zamieszkiwanego przez nie mieszkania. Zobacz także artykuł: Co oznacza upadłość firmy dla pracowników?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wynikające z tego konsekwencje

Umorzenie długów obejmuje wszystkie wierzytelności zaciągnięte przed ogłoszeniem upadłości. Sąd, uznając upadłość osoby fizycznej, w zależności od jej faktycznej sytuacji finansowej, może zasądzić likwidację majątku upadłego, plan spłaty wierzycieli lub umorzenie długów. W przypadku gdy osoba wnioskująca o upadłość posiada majątek, który można spieniężyć i w ten sposób pokryć przynajmniej częściowo roszczenia wierzycieli, sąd powołuje syndyka i sędziego-komisarza, którzy prowadzą dalsze postępowanie. Plan spłaty może być ustalony maksymalnie na okres 36 miesięcy, w czasie których dłużnik spłaca swoje wierzytelności w określonej miesięcznej kwocie, zależnej od swoich możliwości finansowych. Od momentu ustalenia upadłości, dłużnik utrzymuje wynagrodzenie w całości, zwolnione z zajęć komorniczych. Po upływie wyznaczonego czasu planu spłaty reszta długów zostaje umorzona. Sąd może zdecydować o całkowitym umorzeniu długów w przypadku osoby, która nie posiada majątku ani zdolności finansowych nawet do opłacania najmniejszej raty.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest szansą na oddłużenie i nowy finansowy start. Najczęściej korzystają z niej osoby, które wpadły w pętlę zadłużenia.

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024