PON-CZW 7:00-17:00
PT 7.00-15.00

Ewidencja przychodów – co to jest?

Ewidencja przychodów – co to jest?

Ewidencja przychodów – co to jest?

Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów dotyczy przedsiębiorców rozliczających przychody z działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ewidencję przychodów trzeba prowadzić w sposób rzetelny i niewadliwy. Można to robić samodzielnie lub zlecić to zadanie biuru rachunkowemu. Istnieje także możliwość skorzystania z księgowości internetowej.

Za dzień powstania obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów uznaje się datę, od której ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu. Wzór prowadzenia ewidencji określa załącznik do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów (Dz.U. 2014 poz. 701). Ewidencja i dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisów, powinny być przechowywane w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, siedzibie spółki lub w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji przychodów.

Zobacz cennik biur rachunkowych

Jak prowadzić ewidencją przychodów?

Ewidencja przychodów musi być prowadzona w sposób rzetelny, czyli zgodnie ze stanem rzeczywistym, i niewadliwy, czyli według odpowiednich regulacji prawnych. Prowadzi się ją osobno dla każdego roku podatkowego, w porządku chronologicznym. Wpisów za dany miesiąc należy dokonywać nie później niż do dnia 20 następnego miesiąca. Ewidencję przychodów należy prowadzić w wersji papierowej. Można w tym celu użyć narzędzi teleinformatycznych, ale do 20 dnia każdego miesiąca należy wydrukować ewidencję za poprzedni miesiąc.

Dokumenty będące podstawą do ewidencji przychodów

Podstawą do prowadzenia zapisów w ewidencji są: faktury, faktury VAT RR, rachunki, dokumenty celne, dowody wewnętrzne. Ewidencji przychodów można dokonywać na podstawie dziennego zestawienia faktur, zawierającego:

– datę,

– numer zestawienia,

– numery i daty faktur objętych zestawieniem,

– łączną wartość przychodów wynikających z faktur, z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorcy korzystający w ramach prowadzonej działalności z kasy fiskalnej dokonują zapisów dotyczących ewidencji przychodów na podstawie raportów dobowych lub miesięcznych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu należy wpisać łączną wartość przychodów z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy VAT a ewidencja przychodów

Podatnicy VAT niezobowiązani do ewidencjonowania obrotu, przy zastosowaniu kas rejestrujących, prowadzący w ramach działalności handlowej sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną od podatku lub opodatkowaną według różnych stawek, mogą ewidencjonować przychody łącznie z podatkiem od towarów i usług. W tym przypadku należy pomniejszyć przychód uzyskany na koniec miesiąca o

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach zapewnienia prawidłowej realizacji udostępnionych usług. Więcej informacji znajduje się w dziale Polityka Prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Możesz samodzielnie zdefiniować swoją politykę kontrolowania plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close