Ewidencja przychodów – co to jest?
Ewidencja przychodów – co to jest?

Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów dotyczy przedsiębiorców rozliczających przychody z działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ewidencję przychodów trzeba prowadzić w sposób rzetelny i niewadliwy. Można to robić samodzielnie lub zlecić to zadanie biuru rachunkowemu. Istnieje także możliwość skorzystania z księgowości internetowej.

Za dzień powstania obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów uznaje się datę, od której ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu. Wzór prowadzenia ewidencji określa załącznik do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów (Dz.U. 2014 poz. 701). Ewidencja i dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisów, powinny być przechowywane w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, siedzibie spółki lub w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji przychodów.

Zobacz cennik biur rachunkowych

Jak prowadzić ewidencją przychodów?

Ewidencja przychodów musi być prowadzona w sposób rzetelny, czyli zgodnie ze stanem rzeczywistym, i niewadliwy, czyli według odpowiednich regulacji prawnych. Prowadzi się ją osobno dla każdego roku podatkowego, w porządku chronologicznym. Wpisów za dany miesiąc należy dokonywać nie później niż do dnia 20 następnego miesiąca. Ewidencję przychodów należy prowadzić w wersji papierowej. Można w tym celu użyć narzędzi teleinformatycznych, ale do 20 dnia każdego miesiąca należy wydrukować ewidencję za poprzedni miesiąc.

Dokumenty będące podstawą do ewidencji przychodów

Podstawą do prowadzenia zapisów w ewidencji są: faktury, faktury VAT RR, rachunki, dokumenty celne, dowody wewnętrzne. Ewidencji przychodów można dokonywać na podstawie dziennego zestawienia faktur, zawierającego:

– datę,

– numer zestawienia,

– numery i daty faktur objętych zestawieniem,

– łączną wartość przychodów wynikających z faktur, z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorcy korzystający w ramach prowadzonej działalności z kasy fiskalnej dokonują zapisów dotyczących ewidencji przychodów na podstawie raportów dobowych lub miesięcznych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu należy wpisać łączną wartość przychodów z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy VAT a ewidencja przychodów

Podatnicy VAT niezobowiązani do ewidencjonowania obrotu, przy zastosowaniu kas rejestrujących, prowadzący w ramach działalności handlowej sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną od podatku lub opodatkowaną według różnych stawek, mogą ewidencjonować przychody łącznie z podatkiem od towarów i usług. W tym przypadku należy pomniejszyć przychód uzyskany na koniec miesiąca o

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024