Podwyżka wynagrodzenia pracowników młodocianych – uczniów

6 lipca 2023 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące wzrostu wynagrodzenia pracowników młodocianych. Warto zaznaczyć, że określone kwoty to wynagrodzenie minimalne. Młodocianym pracownikom w trakcie nauki zawody lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od dnia następnego miesiące
po ogłoszeniu przez GUS. Uczniom odbywającym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy zostało podwyższone o 3 punkty procentowe. Wynagrodzenie dla okresu od 1 września 2023 zostało obliczone na podstawie przeciętnej pensji w II kwartale bieżącego roku, w wysokości 7005,76 zł.

Wynagrodzenie do 31.08.2023Wynagrodzenie od 1.09.2023
I rok nauki – nie mniej niż 5%356,21 złI rok nauki – nie mniej niż 8%560,46 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6%427,46 złII rok nauki – nie mniej niż 9%630,52 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7%498,70 złIII rok nauki – nie mniej niż 10%700,58 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4%284,97 złPrzyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 7%490,40 zł

Refundacja wynagrodzenia oraz wsparcie z Funduszu Pracy

Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika młodocianego, jednak refundacji podlega wyłącznie kwota nie wyższa,
od wskazanej w powyższej tabeli.
Od 31 sierpnia 2004r. obowiązują nowe zasady refundacji. Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.
Kształcenie zawodowe młodzieży wspierane jest ze środków Funduszu Pracy. W 2021 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia wydatkowano na ten cel ponad 180 mln zł. Ponadto pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Na to przeznaczyliśmy prawie 372 mln zł. Na przygotowania
i przeprowadzania egzaminów skierowaliśmy ponad 25 mln zł. Podsumowując, w roku ubiegłym Fundusz Pracy wsparł system kształcenia dualnego kwotą 577 mln zł.

Z refundacji mogą skorzystać pracodawcy, którzy:

 • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona
  u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu Pracy,
 • w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za naruszenie przepisów ustawy.

Wykaz prac zabronionych dla młodocianych pracowników

Rada Ministrów przygotowała nowy wykaz prac, których wykonywanie jest zabronione osobom młodocianym. Nowy wykaz będzie obowiązywał już od 30 września 2023 r. Młodocianych pracowników nie wolno zatrudniać przy pewnego rodzaju pracach, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich rozwój psycho-fizyczny. Poniżej nowy wykaz prac wzbronionych jak i nowy wykaz niektórych prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat.

Wykaz prac wzbronionych:

 1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym:
 2. Prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów.
 3. Prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają:

a) dla młodocianych kobiet – w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy – 2300 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 10,5 kJ na minutę,

b) dla młodocianych mężczyzn – w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy – 3030 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę.

 • Prace załadunkowe i wyładunkowe, przy przewożeniu ciężarów środkami transportu, przy przetaczaniu beczek, bali, kloców itp.
 • Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała: prace wykonywane w pozycji pochylonej lub w przysiadzie, prace wykonywane w pozycji leżącej, na boku lub na wznak, w tym w szczególności przy naprawach pojazdów mechanicznych, prace wykonywane na kolanach, w tym w szczególności przy ręcznym cyklinowaniu podłóg, przy pracach brukarskich i posadzkarskich.
 • Prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, tj. prace, przy których mógłby być zagrożony prawidłowy rozwój psychiczny młodocianych, w szczególności:
 • prace związane z produkcją, sprzedażą i konsumpcją napojów alkoholowych, w tym obsługa konsumentów w zakładach gastronomicznych,
 • prace związane z produkcją, sprzedażą, promocją i użytkowaniem wyrobów nikotynowych,
 • prace związane z produkcją, sprzedażą i reklamą treści pornograficznych,
 • prace związane z ubojem i obróbką poubojową zwierząt,
 • obsługa zakładów kąpielowych i łaźni,
 • prace, przy których występuje prawdopodobieństwo stosowania siły wobec zwierząt, np. praca lekarzy, praca z dzikimi lub jadowitymi zwierzętami,
 • prace przy inseminacji zwierząt,
 • prace w hospicjach oraz w szpitalach (oddziałach) psychiatrycznych,
 • prace w zakładach pogrzebowych.
 • Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, pyłowych, fizycznych i biologicznych.
 • Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe, tj. prace, podczas których młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo urazów.

Kim są pracownicy młodociani?

W myśl obowiązujących przepisów prawa za osoby młodociane uważa się osoby, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat. Mogą one świadczyć pracę, lecz ustawodawca bardzo szczegółowo wskazuję listę prac, które w ich przypadku są zabronione. Warto pamiętać, że można zatrudnić jedynie te osoby które:

 • ukończyły co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,
 • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Wymiar czasu pracy dla pracowników młodocianych

Młodociani, którzy nie ukończyli 16 lat, mogą pracować maksymalnie 6 godzin na dobę, natomiast ci, którzy ukończyli 16 lat, nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę. Normy te mają charakter bezwzględny, co oznacza, że nie można wydłużyć czasu pracy tak, jak ma to miejsce np. w systemie równoważnego czasu pracy, gdzie norma może zostać przedłużona do 12 godzin. Warto zaznaczyć, że do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Ponad to nie można zatrudniać młodocianego w porze nocnej (pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach – zwłaszcza młodocianego, który nie ukończył 15 lat – pora nocna przypada pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00).

Warunki pracy dla pracowników młodocianych

Młodzi ludzie, wchodząc na rynek pracy, wymagają szczególnej ochrony i odpowiednich warunków, które pomogą im rozwijać się zawodowo, jednoczesn8ie zapewniając bezpieczeństwo i zdrowie.
W wielu krajach istnieją przepisy regulujące warunki pracy młodocianych, ich celem jest zapewnienie równowagi między edukacją a pracą, wyeliminowanie wyzysku oraz stworzenie korzystnych warunków pracy. Należy pamiętać o:

 • zapewnieniu młodocianemu opieki i pomocy niezbędnej do przystosowania się do właściwego wykonywania pracy,
 • prowadzeniu ewidencji młodocianych pracowników,
 • młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich zasadach jak inni pracownicy.

HUB paragonowy i e-paragony – paragonowa rewolucja

Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej mają obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego do każdej transakcji. Nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw z 26 maja br. – czyli tzw. pakiet SLIM VAT 3 – wprowadziła zmiany dotyczące między innymi wystawiania e-paragonów. Otrzymywanie
i wystawienia e-paragonów jest możliwe od 15 września! Sprzedawane na rynku kasy fiskalne mogą zawierać dodatkowe funkcje, które będą umożliwiały przekazywanie e-paragonów.

HUB paragonowy – aplikacja MF

E-paragon jest cyfrowym odpowiednikiem paragonu fiskalnego, a ponad to jest pełnoprawnym dowodem zakupu i zapłaty. Możliwość wystawiania e-paragonów istnieje w Polsce już od jakiegoś czasu, ale wcześniej dotyczyła jedynie określonych branż. Ministerstwo finansów opublikowało aplikację, która umożliwia odbiór e-paragonów (nawet bez podawania swoich danych osobowych),
a także ich przetrzymywanie bez obawy o zgubienie czy wyblaknięcie. Wszystko to możecie zrobić za sprawą unikalnego identyfikatora, który przypisywany jest do użytkownika po zainstalowaniu aplikacji. Niestety jest to rozwiązanie dobrowolne i nie w każdym sklepie będziemy mogli skorzystać z tej opcji. Biorąc pod uwagę szybko postępującą cyfryzację procesów zakupowych i wygodę tego rozwiązania, prawdopodobnie wielu przedsiębiorców zacznie wystawiać e-paragony. Zadaniem Centralnego HUB paragonowego jest:

 • powiązanie anonimowego Klienta z wystawionymi przez kasę paragonami,
 • odbieranie e-paragonów wystawionych przez kasy rejestrujące,
 • dystrybucję e-paragonu do Klienta.

Jak wygląda proces pobrania e-paragonu?

Krok 1: Osoba robiąca zakupy pobiera i instaluje na swoim smartfonie aplikację – e-Paragony,

Krok 2: Aplikacja generuje unikalny identyfikator, którym użytkownik (klient) będzie posługiwał się przy kasie, prosząc o wystawienie paragonu elektronicznego. W celu uzyskania identyfikatora nie Trzebowa podawać żadnych danych osobowych.

Krok 3: Kupujący robiąc zakupy przedstawia swój unikalny identyfikator (w formie kodu paskowego) kasjerowi, następnie ten skanuje go, a kasa rejestrująca wysyła Twój e-paragon do HUB paragonowego.

Krok 4: Za pomocą aplikacji e-paragon klient w ciągu kilku sekund może pobrać z systemu swój elektroniczny dowód zakupu i zapłaty.

Korzyści z przejścia na e-paragony:

 • Dostęp do e-paragonu w każdym czasie,
 • Gwarancja autentyczności,
 • Zminimalizowane ryzyko zgubienia,
 • Ułatwione przechowywanie, e-paragon jest trwalszy – nie blaknie,
 • Szybki i łatwy dostęp do e-paragonu w przypadku składania reklamacji,
 • Możliwość analizy wydatków za pomocą np. aplikacji mobilnej MF. Pomoc w planowaniu budżetu domowego,
 • Bonusy od usługodawców,
 • Ochronę środowiska i zmniejszenie śladu węglowego,
 • Oszczędność na zakupie rolek papieru do druku paragonów,
 • Ograniczenie szarej strefy.

II rata odpisów na ZFŚS

30 września br. Minął termin na przekazanie II raty odpisu na ZFŚS. Warto jednak pamiętać , że w lipcu odpisy na ZFŚS uległy odmrożeniu, przez co pracodawcy przekażą II ratę na ZFŚS w nowej, podwyższonej wysokości.

Ile środków należało przekazać na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Podwyższenie podstawy ZFŚS do 5104,90 zł od 1 lipca spowodowała, że we wrześniu pracodawcy muszą przekazać pozostałą część odpisów na ZFŚS w nowej, wyższej wysokości:

OdpisIle procent?Kwota
odpis podstawowy37,5%1914,34
odpis podwyższony50%2552,45
odpis dot. pracowników młodocianych w I roku nauki5%255,25
odpis dot. pracowników młodocianych w II roku nauki6%306,29
odpis dot. pracowników młodocianych w III roku nauki7%357,34
odpis podwyższony o 6,25% (dotyczy pracowników, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności)6,25%319,06
pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy6,25%277,16

Kto zobowiązany jest do stworzenia ZFŚS?

Pracodawcy zatrudniający więcej osób mają obowiązek utworzyć specjalny fundusz, z którego będą finansować określone świadczenia socjalne. ZFŚS muszą utworzyć pracodawcy, którzy:

 • zatrudniający co najmniej 50 pracowników,
 • zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, o ile z wnioskiem o utworzenia Funduszu wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

W obu przypadkach liczbę zatrudnionych określa się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku
w przeliczeniu na pełne etaty.

Kto może skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony przez pracodawcę. Środki zgromadzone
w Funduszu są przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej prowadzonej na rzecz:

 • pracowników i ich rodziny,
 • emerytów i rencistów (czyli byłych pracowników) i ich rodziny,
 • innych osób wskazanych przez pracodawcę.

Na co można przeznaczyć środki Funduszu?

Środki zgromadzone przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych służą finansowaniu ściśle określonych rodzajów działalności socjalnej. Są to:

 • wypoczynek, na przykład dofinansowanie do urlopu,
 • działalność kulturalno-oświatowa,
 • działalność sportowo-rekreacyjna,
 • opieka nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach i w innej formie,
 • pomoc materialno-rzeczowa lub finansowa, na przykład zakup paczek świątecznych dla dzieci, zapomoga z powodu zdarzeń losowych,
 • zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe, na przykład pożyczka mieszkaniowa, pożyczka remontowa.

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024