W październiku 2023 roku na polu księgowości i finansów zaszły znaczące ewolucje, które mogą znacząco wpłynąć na przedsiębiorstwa. Nowe regulacje dotyczące rozliczeń podatkowych dla firm miały na celu usprawnienie procesów i dostosowanie ich do aktualnych realiów gospodarczych. Warto także zwrócić uwagę na istotne aktualizacje w obszarze standardów rachunkowości, które zostały wprowadzone w październiku. Organizacje muszą być świadome tych zmian, ponieważ mają one wpływ na sposób prezentacji informacji finansowych. Nowe wytyczne mogą wymagać dostosowania praktyk rachunkowych i raportowania finansowego, co ma kluczowe znaczenie dla przejrzystości i zgodności
z przepisami. W artykule omówimy szczegółowo, jakie dokładnie zmiany zaszły w przepisach podatkowych i standardach rachunkowości.

Wnioskowanie o dofinansowanie zakupu kas fiskalnych przez e-US

Usługa dostępna jest zarówno dla osób fizycznych jak i organizacji, takich jak stowarzyszenia czy fundacje. Ministerstwo Finansów, 28 września oficjalnie ogłosiło, że w e-Urzędzie Skarbowym jest już dostępna nowa usługa – możliwość składania wniosków o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej.

Kto musi posiadać kasę fiskalną?

Podatnik, który rozpoczął sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zobowiązany jest do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej. Rozporządzenie wyszczególnia działalność, w której nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży. Mowa między innymi o:

 • dostawach gazu płynnego, silników, części samochodowych, komputerów,
 • sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych,
 • świadczeniu usług przewozów pasażerskich, naprawy pojazdów, prawniczych, doradztwa podatkowego, kulturalnych i rozrywkowych,
 • sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 • sprzedaży sprzętu fotograficznego z wyłączeniem części i akcesoriów,
 • świadczeniu usług doradztwa podatkowego,
 • świadczeniu usług prawniczych,
 • świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • świadczeniu usług gastronomicznych.

Kogo dotyczą zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Wielu przedsiębiorców korzysta ze zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienia obowiązują do 31 grudnia 2023 roku i mogą dotyczyć:

 • wybranych kategorii towarów lub usług,
 • całej sprzedaży, która powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy, jeśli obrót ze sprzedaży osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub rolnikom ryczałtowym nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł.

Czym są kasy fiskalne on-line?

Kasy on-line umożliwiają przesyłanie danych na zewnętrzne nośniki danych oraz ciągłe przesyłanie danych do systemu zwanego Centralnym Repozytorium Kas (CRK). CRK prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej. W CRK są gromadzone paragony fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia o kasie, informacje o przeglądach okresowych. Paragony emitowane przez kasę on-line mogą być przekazywane kupującemu w formie papierowej i elektronicznej.

Ważne! Jeśli masz taką kasę, nie musisz drukować dobowych raportów fiskalnych.

Komu przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej? Jaka jest jej wysokość?

W związku z tym została przewidziana ulga dla przedsiębiorców rozpoczynających we właściwych terminach ewidencję na kasie fiskalnej online. Warunkiem skorzystania z niej jest:

 • posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
 • rozpoczęcie ewidencjonowania nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy.

Ulga wynosi 90% ceny netto kasy – jednak nie więcej niż 700 zł – i przysługuje wyłącznie w przypadku zakupu kasy on-line. Przedsiębiorcy, którzy kupią kasę on-line i zaczną jej używać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców rozliczających VAT (czynni podatnicy VAT), jak i zwolnionych
z tego obowiązku (bierni podatnicy VAT).

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Prawidłowe użytkowanie kasy wiąże się z określonymi obowiązkami. Jeśli ich nie dopełnisz lub przestaniesz używać kasy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży, będziesz musiał zwrócić ulgę na zakup kasy. Ulgę należy zwrócić w przypadku, gdy:

 • przestaniesz używać kasy fiskalnej (na przykład zamkniesz firmę, ogłosisz jej upadłość lub sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych),
 • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewniasz połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą fiskalną on-line a Centralnym Repozytorium Kas
 • nie zgłosisz kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego).

Ważne! Jeśli przed zamknięciem działalności twoja firma była zawieszona, czas zawieszenia nie jest wliczany do okresu wymaganych 3 lat.

Czy w 2024 roku czekają na nas wyższe limity działalności niezarejestrowanej?

Działalność nierejestrowana to działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie jest działalnością gospodarczą sensu stricte (m.in. nie występuje powtarzalność czynności zarobkowych), dlatego nie wymaga rejestracji firmy. Działalności takiej nie można również wykonywać w ramach spółki cywilnej, prowadzić działalności regulowanej (czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji) oraz w okresie ostatnich 60 miesięcy wykonywać działalności gospodarczej (zawieszenie działalności gospodarczej uważane jest za jej niewykonywanie).

Kiedy można prowadzić działalność niezarejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna. Można prowadzić działalność nierejestrowaną, jeżeli miesięczne przychody z twojej działalności nie przekroczą limitu, czyli:

 • do 30 czerwca 2023 roku – 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej od stycznia do czerwca 2023 roku wynosił 1745 zł,
 • od 1 lipca 2023 roku – 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej od lipca do grudnia 2023 roku wynosił 2700 zł.

Jakie korzyści niesie za sobą prowadzenie działalności niezarejestrowanej?

Działalność nierejestrowana przynosi następujące korzyści:

 • nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebować numerów identyfikacyjnych NIP i REGON),
 • nie płacisz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne
  z tytułu działalności gospodarczej,
 • nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
 • nie musisz płacić podatku VAT – obejmuje cię zwolnienie podmiotowe, bo przychody
  z działalności nierejestrowanej nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku, chyba że sprzedajesz towary bądź usługi wymagające rejestracji do VAT już od pierwszej sprzedaży,
 • nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Jaki limit dla działalności nierejestrowanej ma obowiązywać w 2024 roku?

W przyszłym, 2024 roku limit dla działalności nierejestrowanej najprawdopodobniej liczony będzie według formuły:

9 x minimalne wynagrodzenie.

Nowy sposób obliczania limitu dla działalności niezarejestrowanej

Z założeniem, że minimalne wynagrodzenie od lipca 2024 wyniesie 4300 zł, to roczny limit w 2024 wniesie ok. 38 700 zł – w zależności czy będzie on liczony na podstawie minimalnego wynagrodzenia z 2023 roku czy minimalnego wynagrodzenia z 2024 roku. Zmieni się mechanizm liczenia tego limitu – z miesięcznego na roczny!

Ważne! Oznacza to, że cały roczny limit przychodu będzie można „wykorzystać” jednorazowo.

Unijne rozporządzenie dotyczące jednolitego tekstu międzynarodowych standardów rachunkowości – MSR

16 października br. wejdzie w życie unijne rozporządzenia dot. jednolitego tekstu międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR), opublikowane przez Komisję Europejską 13 sierpnia br. Według resortu finansów, najnowsze rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. „stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości
w celu zapewnienia jasności i przejrzystości”. Zastąpi ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie (WE) 1126/2008, które było wielokrotnie zmieniane.

Kluczowe założenia nowego rozporządzenia UE

„(8) Przedsiębiorstwa z Unii powinny mieć możliwość stosowania MSSF 17 opublikowanego przez RMSR dla ułatwienia dopuszczenia ich papierów wartościowych do obrotu w państwach trzecich lub
w celu spełnienia oczekiwań inwestorów z całego świata.”

„(9) Wymóg grupowania w roczne kohorty jako jednostki rozliczeniowe w przypadku grup umów ubezpieczenia i umów inwestycyjnych nie zawsze jednak odzwierciedla model biznesowy lub prawne
 i umowne cechy umów wzajemnie powiązanych między generacjami oraz umów dostosowanych
do przepływów pieniężnych, o których mowa w motywach 5 i 6. Na umowy te przypada ponad 70 % łącznych zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie w Unii. Wymóg grupowania w roczne kohorty zastosowany do takich umów nie zawsze wykazuje korzystny stosunek korzyści do kosztów.”

„(10) W świetle globalnych rynków kapitałowych, które stanowią kontekst dla MSSF, odstępstwa
od MSSF powinny być ograniczone do wyjątkowych okoliczności i mieć wąski zakres.”

„(11) W związku z tym, niezależnie od definicji grupy umów ubezpieczenia zawartej w dodatku A do MSSF 17 zamieszczonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia, przedsiębiorstwa z Unii powinny mieć możliwość wyłączenia umów wzajemnie powiązanych między generacjami oraz umów dostosowanych do przepływów pieniężnych z wymogu grupowania w roczne kohorty określonego
w MSSF 17.”

„(12) Dla inwestorów powinno być zrozumiałe, czy w odniesieniu do grup umów przedsiębiorstwo stosuje zwolnienie z wymogu grupowania w roczne kohorty. Przedsiębiorstwo powinno zatem ujawnić w informacji dodatkowej do swojego sprawozdania finansowego, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, zastosowanie zwolnienia jako znaczącą zasadę (politykę) rachunkowości oraz przedstawić inne informacje wyjaśniające dotyczące
na przykład tego, do których portfeli zastosowało to zwolnienie. Nie powinno to pociągać za sobą ilościowej oceny wpływu zastosowania fakultatywnego zwolnienia z wymogu grupowania w roczne kohorty.”

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024