W kwietniu 2024 roku Polska była świadkiem szeregu istotnych zmian w obszarze księgowości podatkowej, które miały wpływ zarówno na przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W artykule przybliżymy te zmiany, skupiając się na kilku kluczowych obszarach, w tym na procedurach zakładania i przekształcania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spółek z o.o.), rozliczaniu składki zdrowotnej za 2023 oraz odpisach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kwiecień był czasem istotnych zmian w polskim świecie księgowości podatkowej, W artykule przybliżymy te tematy, aby czytelnicy mogli lepiej zrozumieć nowe przepisy i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Wakacje od ZUS – już w październiku?

Zbliżają się wakacje od ZUS! Sejm uchwalił ustawę regulującą wakacje składkowe, która idzie teraz do kolejnego etapu. Nowe przepisy umożliwią określonym przedsiębiorcom wzięcie urlopu od płacenia składki ZUS przez jeden miesiąc w roku.

Nowe prawo ma objąć około 1,7 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którzy zatrudniają do 9 osób i generują przychody do 2 mln euro rocznie. Dzięki nowym przepisom właściciel firmy będzie miał możliwość zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez jeden dowolny miesiąc w roku.

Korzystając z wakacji od ZUS, przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać działalności. Nadal będzie mógł w tym okresie uzyskiwać przychody (o rocznych przychodach do 2 mln euro) i wystawiać faktury. Aby skorzystać z wakacji, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Ustawa nie będzie obejmować osób wykonujących działalność na rzecz swoich byłych pracodawców, co ma zapobiegać wykorzystywaniu pracowników do samozatrudnienia.

Nowe urlopy – nawet 4 lata wolnego!

Od 10 maja 2024 roku pojawi się możliwość zawnioskowania o nowy rodzaj urlopu, który będzie dostępny dla około 23 tysięcy pracowników. Nowe urlopy skierowane są głównie do pracowników z sektorów przechodzących transformację energetyczną. Wykaz stanowisk uprawniających do skorzystania z urlopu energetycznego i urlopu górniczego, oraz wzór zaświadczenia o korzystaniu z tych urlopów, zostały opublikowane w rozporządzeniu z dnia 25 kwietnia 2024 roku.

Nowe urlopy obejmują pracowników m.in. spółek takich jak PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Enea czy Tauron. Warto zaznaczyć, że te zmiany mają na celu wsparcie pracowników z branż podlegających transformacji energetycznej i górniczej w dostosowaniu się do zmieniających się warunków pracy i otoczenia zawodowego.

Urlop energetyczny

To urlop, z którego będzie można skorzystać w wymiarze do 4 lat. Zgodnie z przyjętymi przepisami przysługiwać będzie:

 1. pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 164), zwanej dalej „ustawą o emeryturach pomostowych”, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;
 2. pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącym udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w ramach rodzajów prac określonych w załączniku nr 1 do ustawy, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury innej niż określona w pkt 1.

Urlop energetyczny będzie przyznawany pod warunkiem, że jego wykorzystanie przyczyni się do nabywania przez pracownika prawa do emerytury. Pracodawca będzie udzielał urlopu po uzgodnieniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych okresów, które uprawniają pracownika do emerytury, oraz długości tego urlopu niezbędnej do osiągnięcia wymaganego stażu pracy. W związku z tym ZUS będzie na wniosek pracodawcy wydawał w ciągu 60 dni zaświadczenie potwierdzające, że po wykorzystaniu urlopu pracownik będzie spełniał warunki do uzyskania emerytury.

Urlop górniczy

Z urlopu górniczego, który będzie przysługiwał w wymiarze do 4 lat będzie mógł skorzystać:

 1. pracownik, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;
 2. pracownik wykonujący prace górnicze, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;
 3. pracownik wykonujący pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącym udział w procesie wydobywczym węgla brunatnego, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury innej niż określona powyżej.

Odpis na ZFŚS – do końca maja 75%

W maju pracodawcy muszą pamiętać o przekazaniu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jednak dotyczy to wyłącznie I raty odpisów. II ratę będziemy musieli uiścić dopiero we wrześniu.

Pracodawcy zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2024 roku mają obowiązek przekazać środki w dwóch ratach w określonych terminach:

 • I ratę należy uiścić na rachunek funduszu do końca maja – 31 maja 2024 r.
 • II ratę do 30 września 2024 roku. Wówczas należy przelać pozostałą część odpisów podstawowych oraz odpisy zwiększające.

Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają obowiązek przekazywać odpisy na ten fundusz dwukrotnie w ciągu roku. Przepisy przewidują również skorygowanie dokonanych wpłat na koniec roku zgodnie ze średniorocznym stanem zatrudnienia.

Rozliczenie składki zdrowotnej

Płatnicy składek, którzy w 2023 roku korzystali z jednej z następujących form opodatkowania działalności gospodarczej – skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – mają obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Termin na dokonanie tego rozliczenia upływa najpóźniej 20 maja, a płatnicy mogą to zrobić za pomocą dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA za kwiecień 2024 roku.

ZUS opublikował pytania i odpowiedzi:

Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. W trakcie miesiąca nabyłem prawo do emerytury. Jak mam w zaistniałej sytuacji rozliczyć składki należne za dany miesiąc?

W takiej sytuacji musisz złożyć dwa dokumenty ZUS DRA.

Pierwszy z nich powinieneś sporządzić dla zakresu 1-39 z kodem tytułu ubezpieczenia, który obowiązywał Cię przed uzyskaniem prawa do świadczenia, np. 0510 0 0. W dokumencie wykazujesz pełne składki i podstawy wymiaru a w bloku XI wypełnij pola właściwe dla przyjętej przez Ciebie formy opodatkowania, wpisując kwoty podstawy wymiaru składki oraz składki za pełny miesiąc.

Drugi dokument powinieneś sporządzić dla zakresu 40-49 z kodem tytułu ubezpieczenia, który obowiązuje Cię od momentu uzyskania prawa do świadczenia, np. 0510 1 0. W dokumencie tym wykazujesz zerowe podstawy i składki na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Nie wypełniaj pól w bloku XI.

Jak wyliczyć składkę w 2023 r. dla osób rozpoczynających działalność, które nigdy wcześniej jej nie prowadziły?

Składkę zdrowotną płaci się w zależności od formy opodatkowania:

 • jeśli na zasadach ogólnych (wg skali albo podatek liniowy) – od dochodu z poprzedniego miesiąca;
 • jeśli stosuje się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowany – od przychodu;
 • jeśli za pomocą karty podatkowej – od minimalnego wynagrodzenia;
 • przy innym źródle podatku niż działalność gospodarcza (np. twórcy, artyści) – od 100% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Co z wynagrodzeniem dla członków zarządu, do zapłaty jest pełen ZUS czy tylko składki zdrowotne?

Członkowie zarządu, jako osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, są objęci od 1.01.2022 r. wyłącznie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku jednoosobowej działalności bez pracowników, dlaczego nie liczy się sama składka zdrowotna? ZUS nie zaliczy na konto zdrowotnego?

Płatnik musi uregulować wszystkie należne składki, do których opłacania jest zobowiązany. W przypadku zatem podlegania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego płatnik musi opłacić składki na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli płatnik podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, to opłaca wyłącznie składkę zdrowotną.

Składki opłacane są jedną wpłatą na nadany płatnikowi indywidualny numer rachunku składkowego NRS. Nie ma oddzielnych wpłat na ubezpieczenie zdrowotne. Zawsze musi to być pełna wpłata wszystkich należnych składek, gdyż każda wpłata jest rozliczania proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczania i fundusze, także na zaległości. Zbyt niska kwota wpłaty mogłaby zostać rozliczona na inne należności niż oczekiwał tego płatnik.

Czy do wyliczenia podstawy składki zdrowotnej brane będą pod uwagę straty z lat ubiegłych?

Nie. Podstawą wymiaru składki na zdrowotne dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych jest dochód z miesiąca poprzedniego ustalany zgodnie z przepisami ustawy zdrowotnej, który ustalamy jako różnicę pomiędzy przychodem a kosztami.

Wniosek o zwrot nadpłaconej składki będzie można złożyć w maksymalnym terminie 1 m-ca po upływie terminu do złożenia zeznania. Jednocześnie przepisy mówią, że jeżeli złożona będzie korekta zeznania i z tej korekty będzie wynikał wyższy dochód należy złożyć korektę (wyższy dochód dolicza się wówczas do m-ca grudnia). Co w przypadku, jeżeli np. we wrześniu złożę korektę zeznania i dochód się zmniejszy? Czy nie będzie można złożyć korekty i wykazać niższej (prawidłowej) podstawy do składki zdrowotnej?

ZUS ma obowiązek realizować zadania zgodnie z przepisami prawa. Przepisy stanowią że zwrot kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego (przy ryczałcie ewidencjonowanym) lub składkowego (przy zasadach ogólnych) składek na ubezpieczenie zdrowotne, a roczną składką na to ubezpieczenie ustaloną od rocznej podstawy, następuje wyłącznie na wniosek składany w formie elektronicznej. Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej może być złożony w okresie od 15 lutego do 31 maja. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Pierwszy wniosek o zwrot będzie można złożyć w roku 2023 za rok 2022.

Płatnik składek ma prawo złożyć korektę podstawy wymiaru składki i należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, które  wykazał w dokumentach rozliczeniowych za poszczególne miesiące danego roku i przekazał do ZUS, nie później niż do końca drugiego miesiąca, licząc od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego za dany rok kalendarzowy.

Zeznanie, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, podatnik obowiązany jest (w zależności od formy opodatkowania) złożyć do urzędu skarbowego (US) w terminie od 15 lutego albo do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zatem korekta podstawy wymiaru i należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne może być do ZUS złożona najpóźniej do 30 czerwca następnego roku. W sytuacji, gdy po 30 czerwca ZUS stwierdzi, że należna składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalona od rocznej podstawy wymiaru będzie wyższa od sumy składek rozliczonych za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego, to powstałą różnicę ZUS przypisze do grudnia lub ostatniego miesiąca podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym roku kalendarzowym albo do stycznia lub ostatniego miesiąca podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach roku składkowego.

Jeśli płatnik np. we wrześniu 2023 r. złoży korektę zeznania podatkowego do US za rok 2022, a w jej wyniku zmniejszy się  dochód, korekta miesięcznych dokumentów rozliczeniowych przekazanych do ZUS w postaci wykazania niższej (prawidłowej) podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnej nie będzie możliwa. Upłynął bowiem termin na składanie korekty miesięcznych dokumentów rozliczeniowych. Płatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie mógł złożyć korektę rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w związku z korektą zeznania podatkowego. W takim przypadku konieczne będzie zweryfikowanie w postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym z US, czy korekta zeznania podatkowego była uprawniona. Dopiero po zakończeniu postępowania i ustaleniu zasadności korekty, będzie możliwe wprowadzenie dokumentu rozliczeniowego z korektą rozliczenia rocznego do systemu.

Jak wykazać w ZUS RCA w programie Płatnik/ePłatnik podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne przy dochodzie np. 3 900 000,00 (osoba prowadząca działalność i opłacająca podatek na zasadach ogólnych według skali), gdyż pojawia się komunikat: „suma kwot składek lub podstawy na ubezpieczenie zdrowotne wykracza poza dopuszczalną długość pola”.

W takiej sytuacji jak są tak duże dochody, konieczne jest złożenie kilku ZUS RCA za osobę prowadzącą działalność. Na dokumencie ZUS RCA w bloku III.E należy wpisać dochód 999.999,99. Należy utworzyć kolejny raport dla tej osoby i wpisać dochód także w kwocie 999.999,99 a potem kolejne z kwotami 999.999,99 aż w ostatnim raporcie będzie do wpisania pozostała część dochodu.

Należy dokumenty zweryfikować, a potem dodać je do zestawu.

Źródło: ZUS.pl

Poznaj wady i zalety prowadzenia spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) cieszy się w Polsce ogromną popularnością jako druga najczęściej wybierana forma prawną po jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców oferuje wiele atrakcyjnych cech i otwiera drzwi do możliwości niedostępnych dla firm jednoosobowych. Zebraliśmy dla Ciebie kluczowe informacje dotyczące spółki z o.o., abyś mógł lepiej zrozumieć tę formę prowadzenia działalności gospodarczej.

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z o.o. jest formą spółki kapitałowej posiadającą własną osobowość prawną. Jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje ją ograniczona odpowiedzialność wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania do wysokości kapitału zakładowego, określonego w umowie, który wynosi minimum 5000 zł. W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, spółka z o.o. nie ma obowiązku opłacania składek ZUS, chyba że została powołana przez jedną osobę.

Proces zakładania i prowadzenia spółki z o.o. jest bardziej złożony niż w przypadku innych form działalności. Jeśli zdecydujesz się na tę formę, możesz mieć wspólników i inwestorów. Niezbędne jest sporządzenie umowy i statutu spółki w formie aktu notarialnego oraz powołanie zarządu, a czasami również rady nadzorczej. Dodatkowym atutem spółki z o.o. jest możliwość sprzedaży lub przekazania jej w przyszłości.

Główne cechy spółki z o.o.:

 • Posiada własną osobowość prawną jako spółka kapitałowa,
 • Może dokonywać czynności prawnych i zaciągać zobowiązania w swoim imieniu, za które odpowiedzialność ponosi cały swój majątek,
 • Może mieć wspólników oraz inwestorów,
 • Założycielem mogą być zarówno osoby prawne, jak i fizyczne bez względu na obywatelstwo czy miejsce siedziby,
 • Daje możliwość zabezpieczenia majątku prywatnego przez ograniczenie ryzyka do wysokości wkładu własnego,
 • Wkład własny musi być co najmniej 5 tysięcy złotych, może być w postaci pieniężnej lub niepieniężnej,
 • Spółka podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Zalety założenia i prowadzenia spółki

 1. Ograniczona odpowiedzialność: Jedną z głównych zalet spółki z o.o. jest fakt, że odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości ich wkładów do kapitału zakładowego. Oznacza to, że w przypadku problemów finansowych lub długów spółki, wspólnicy nie ponoszą ryzyka ponad swoje inwestycje.
 2. Wiarygodność i zaufanie: Spółka z o.o. często postrzegana jest jako bardziej wiarygodna i stabilna forma działalności gospodarczej niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Posiadanie statusu spółki kapitałowej może wpłynąć pozytywnie na postrzeganie przedsiębiorstwa przez klientów, kontrahentów oraz potencjalnych partnerów biznesowych.
 3. Elastyczność struktury organizacyjnej: Spółka z o.o. umożliwia elastyczne dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb i wymagań biznesowych. Może posiadać jednego lub więcej wspólników, a także zarząd lub radę nadzorczą, co daje przedsiębiorcy możliwość dopasowania organizacji do swoich preferencji i strategii rozwoju.
 4. Możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego: Spółka z o.o. ma możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego poprzez sprzedaż udziałów lub emisję obligacji. Dzięki temu przedsiębiorca może zwiększyć kapitał własny lub pozyskać środki na inwestycje lub rozwój działalności.
 5. Kontynuacja działalności: Spółka z o.o. może kontynuować działalność nawet w przypadku śmierci lub odejścia wspólnika. W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie w takiej sytuacji firma automatycznie przestaje istnieć, spółka z o.o. może być kontynuowana przez pozostałych wspólników lub nowych inwestorów.
 6. Ochrona majątku osobistego: Spółka z o.o. umożliwia osobistą ochronę majątku wspólników poprzez ograniczenie ryzyka do wysokości ich wkładów własnych. W przypadku problemów finansowych spółki, majątek osobisty wspólników nie jest zagrożony, co stanowi istotne zabezpieczenie dla przedsiębiorców.

Wady założenia i prowadzenia spółki

 1. Skomplikowany proces zakładania: Tworzenie spółki z o.o. wiąże się z bardziej skomplikowanym procesem rejestracji i formalnościami niż w przypadku innych form działalności, takich jak jednoosobowa działalność gospodarcza. Wymagane są sporządzenie umowy i statutu spółki w formie aktu notarialnego oraz inne procedury, co może być czasochłonne i kosztowne.
 2. Wysokie koszty utrzymania: Spółka z o.o. często wiąże się z wyższymi kosztami utrzymania niż inne formy działalności, takie jak jednoosobowa działalność gospodarcza. Wymagane są opłaty związane z rejestracją, obsługą księgową, prowadzeniem dokumentacji oraz innymi obowiązkami, co może stanowić dodatkowe obciążenie finansowe dla przedsiębiorstwa.
 3. Większa kontrola i nadzór: W przypadku spółki z o.o., wspólnicy muszą podlegać większej kontroli i nadzorowi ze strony organów rejestracyjnych, podatkowych oraz innych instytucji. Wymaga to zachowania szczególnej staranności i dbałości o przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji, co może być czasochłonne i wymagać dodatkowych wysiłków.
 4. Ograniczona elastyczność decyzyjna: Spółka z o.o. może być bardziej ograniczona w podejmowaniu szybkich decyzji niż inne formy działalności, ze względu na konieczność konsultowania się z innymi wspólnikami lub organami zarządzającymi. To może prowadzić do opóźnień w podejmowaniu decyzji oraz utrudniać szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe czy sytuacje kryzysowe.
 5. Rozwiązanie sporów między wspólnikami: Wspólnicy w spółce z o.o. mogą mieć różne interesy i poglądy, co może prowadzić do konfliktów i sporów. Rozwiązanie takich sporów może być skomplikowane i czasochłonne, a niekiedy może wymagać interwencji organów sądowych, co może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie i stabilność przedsiębiorstwa.

Podatek dochodowy spółki z o.o.

Kluczowym kryterium wyboru formy działalności jest sposób opodatkowania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) jest kapitałową spółką handlową, posiadającą osobowość prawną oraz swój numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jest odrębnym bytem prawnym od swoich udziałowców i płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Stawka CIT wynosi 19%, jednak od 1 stycznia 2019 roku przewidziano możliwość skorzystania z obniżonej stawki 9%.

Obniżona stawka CIT wynosi 9% i dotyczy podatników, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczą 1 200 000 euro. Po przekroczeniu tej wartości, właściciele spółki z o.o. mają obowiązek stosowania stawki 19%. Przeliczanie kwoty na złotówki odbywa się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Z obniżonego podatku CIT korzystać mogą tylko przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika.

Podatek VAT

Przepisy prawa dzielą podatników VAT na:

 • czynnych – spółka płaci podatek VAT, składa deklaracje VAT, wysyłka pliki JPK VAT i ma prawo odliczyć ten podatek od zakupów,
 • zwolnionych (biernych) – spółka nie odprowadza podatku VAT, więc nie może odliczyć go od zakupów.

Przekształcenie swojej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę z o.o.) może być korzystne z wielu powodów. Przede wszystkim, spółka z o.o. oferuje przedsiębiorcom ograniczoną odpowiedzialność, co oznacza, że wspólnicy nie ponoszą ryzyka ponad swój wkład kapitałowy. To istotne zabezpieczenie osobistego majątku przed ewentualnymi długami lub roszczeniami wobec firmy.

Dodatkowo, spółka z o.o. posiada osobowość prawną i własny numer identyfikacji podatkowej (NIP), co sprawia, że jest odrębnym podmiotem prawnym od swoich wspólników. To może wpłynąć pozytywnie na postrzeganie firmy przez klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych, dodając wiarygodności i prestiżu.

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o. może również ułatwić pozyskiwanie finansowania zewnętrznego poprzez sprzedaż udziałów lub emisję obligacji. To może umożliwić przedsiębiorcy szybszy rozwój działalności, inwestycje w nowe projekty oraz ekspansję na rynku.

Dodatkowo, spółka z o.o. może zapewnić większą elastyczność w zarządzaniu firmą poprzez możliwość posiadania wielu wspólników oraz różnych struktur organizacyjnych, takich jak zarząd czy rada nadzorcza. To może umożliwić lepsze dostosowanie firmy do zmieniających się potrzeb i warunków rynkowych.

Wreszcie, przekształcenie działalności w spółkę z o.o. może być korzystne pod względem podatkowym, zwłaszcza jeśli firma spełnia kryteria małego podatnika i może skorzystać z obniżonej stawki podatku CIT. To może prowadzić do niższych obciążeń podatkowych i zwiększenia rentowności działalności gospodarczej.

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców, oferującą wiele korzyści, takich jak ograniczona odpowiedzialność, prestiż, łatwiejszy dostęp do finansowania, większa elastyczność organizacyjna oraz korzyści podatkowe.

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024